NOMINACE DO VIP TÝM A JEHO PODMÍNKY

Co je VIP tým ?

VIP členové jsou ti, kteří se vyznačují zvláštním přínosem nebo aktivitou v kroužku.


Zde je seznam pravidel pro účast VIP ve sportovním v kroužku NERF - HK. Tato pravidla jsou klíčová pro udržení disciplíny, organizace a fair play ve skupině. Níže uvádím možné doplňující vysvětlení nebo formulace k jednotlivým pravidlům:

 • Registrace a členské příspěvky:
 • Každý člen musí být zaregistrován a pravidelně hradit členské příspěvky. Registrace by měla obsahovat potřebné informace o hráči, včetně kontaktů a zdravotních omezení.
 • Docházka a omluvenky:
 • Pravidelná účast na trénincích a soutěžích je povinná. V případě absence je vhodné omluvit se předem. Opakovaná neomluvená absence může vést k disciplinárním opatřením.
 • Vybavení a oblečení:
 • Nosit turnajové triko.
 • Členové by měli mít odpovídající sportovní vybavení a oblečení. To může zahrnovat ochranné pomůcky, sportovní obuv a týmové triko, nerfku a ochranné brýle. 
 • Pravidla a bezpečnost:
 • Členové musí dodržovat pravidla NERF sportu a bezpečnostní pokyny. Nedodržování pravidel může vést k trestům nebo vyloučení z kroužku.
 • Respekt k trenérům, instruktorům a spoluhráčům:
 • Vyžaduje se respekt k vedení kroužku, trenérům a instruktorům, stejně jako k ostatním členům týmu. Nevhodné chování může být důvodem pro disciplinární opatření.
 • Fair play:
 • Hráči by měli dodržovat principy fair play a respektovat rozhodnutí rozhodčí ho. Nesportovní chování, například nadměrná agresivita, není tolerována.
 • Zdraví a bezpečnost:
 • Hráči by měli informovat trenéry o jakýchkoli zdravotních omezeních nebo zraněních. 
 • Nosí předepsanou obuv z důvodu bezpečnosti. Běhání v těločvičně v ponožkách není bezpečné. 
 • Týmová spolupráce:
 • Podpora týmové spolupráce a respekt k ostatním členům týmu je klíčovým prvkem úspěchu. Hráči by měli být ochotní pracovat společně na dosažení společných cílů. 
 • Dodržování časového plánu:
 • Členové by měli dodržovat časový plán tréninků, zápasů a dalších akcí. Příchod na čas je důležitý pro efektivní průběh tréninků a soutěží.
 • Nominace do VIP a zvláštní role:
 • Nominace do VIP týmu nebo další zvláštní role v týmu schvalují trenér a instruktoři, měly by být založeny na schopnostech a charakteru hráče.

Tato pravidla jsou obecná a může být přizpůsobena konkrétním potřebám věkové kategorii. Je důležité, aby pravidla byla jasná, spravedlivá a podporovala rozvoj dovedností, fair play a týmovou spolupráci.


Členství ve VIP má několik výhod a privilegií, které přinášejí členům skupiny rozmanité příležitosti a možnosti. Zde je podrobnější rozbor uvedených výhod:

 • Získání hodnosti kroužku: Členové VIP získávají speciální hodnost v rámci kroužku, což značí jejich výjimečný status a příslušnost k uzavřenému okruhu.
 • Účast na turnajích: Členové mají možnost aktivně se účastnit různých turnajů a soutěží, což jim umožňuje projevit své dovednosti a získat prestiž v rámci kroužku.
 • Měnit členy v týmu po dohodě s vedoucím: VIP členové mají privilegium spolupracovat s vedoucím kroužku při rozhodování o složení týmu. Tato možnost poskytuje flexibilitu a umožňuje optimalizovat tým podle aktuálních potřeb a cílů. Je to jednoduché jdete za vedoucím a navrhněte změnu týmu. Ten to zařídí. 
 • Možnost se stát instruktorem, rozhodčím a arbitrem týmu: VIP členové mají příležitost převzít zodpovědnost a zastávat klíčové role jako instruktoři, rozhodčí nebo arbitři. To nejenže přináší osobní rozvoj, ale také přispívá k rozvoji a efektivitě kroužku jako celku.

Celkově vzato, členství ve VIP skupině nejenže poskytuje výhody spojené s prestiží a uznáním, ale také otevírá dveře k aktivní účasti.


Zde je seznam pravidel pro zkušební dobu a hodnocení členů VIP. Zde jsou některá vysvětlení k těmto pravidlům:

 • Zkušební doba od Října do Prosince:
 • Členové procházejí zkušební dobou od Října do Prosince, s možností přijetí mimořádně i dříve, pokud jsou splněny určité podmínky. Tato doba slouží k hodnocení jejich schopností, angažovanosti a adaptace na prostředí kroužku každý rok. VIP není podmíněno členstvím.
 • Body během zkušební doby:
 • Během zkušební doby členové získávají body za své úsilí, účast na trénincích a případně i za úspěchy na turnajích. Tyto body budou použity k určení hodnosti po skončení zkušební doby.
 • Hodnosti dle počtu bodů:
 • Po skončení zkušební doby bude každému členu udělena hodnost na základě získaných bodů. Tímto způsobem se odměňuje aktivita a úspěchy členů.
 • Ztráta nominace:
 • Člen může ztratit nominaci (nebo postavení ve skupině i změnou skupiny) kvůli špatné docházce, nerespektování vedení kroužku, neúčasti na nominovaných turnajích, porušení pravidel a principů fair play nebo agresivnímu chování. Rozhodnutí o ztrátě nominace schvalují trenér a instruktoři.
 • Přijetí VIP a body:
 • Po opětovném přijetí za 1. měsíc do VIP týmu členové získané body, které se následně použijí k určení jejich hodnosti. VIP členové jsou ti, kteří se vyznačují zvláštním přínosem nebo aktivitou v kroužku. Rozhodnutí o nominaci schvalují trenér a instruktoři.

Tato pravidla zdůrazňují důležitost aktivní účasti, respektu k pravidlům a vedoucím kroužku a také zdůrazňují odměňování úspěchů a angažovanosti členů. Je důležité, aby tato pravidla byla jasně komunikována členům kroužku a aby byla uplatňována celkově a spravedlivě.


Takže pokud jste došly ve čtení až sem, než vyplníte přihlášku, klikněte níže na odkaz myškou a pokračujte na další. 


NERF - HK - organizace pro mimoškolní a volnočasová aktivita pro děti i dospělé Hradec Králové. IČO: 422 38 579

Přihlas se a zažij to!
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!